Mga Pahina

Martes, Pebrero 8, 2011

        Ang Maikling Buhay ng Tao, Saan Patungo?
        
 •      Alam mo ba ang kahulugan ng buhay? Kung bakit ka nabubuhay at kung saan ito patungo? Naisip mo na ba ito ?
 •      Araw-araw ang tao ay humahakbang at may iba’t-ibang lakad at may kanikaniyang gawain sa buhay, siya’y abala sa lahat ng bagay na ipinagkaloob sa kaniya, ni hindi niya napapansin ang bawa’t araw at oras na lumilipas, ang pangyayari sa tao ngayon, bukas ay napapalitan na ng ibang pangyayari kaya’t ito’y kanya nang nalilimutan at haharapin na naman niya ang bagong bukas . Sa bawa’t araw na dumaraan,  isang araw ang nababawas sa kaarawan ng kaniyang buhay,  at hindi niya ito namamalayan,  subukan mong huwag tumingin sa salamin ng isang taon, dalawang taon,o higit pa, at kapag muli kang tumingin ay makikita mo ang iyong kaanyuan, malaki na ang iyong itinanda, tanging mga lumang larawan na lamang ang magpapaalala ng iyong pagkabata, ang tao’y walang ipinagkaiba sa isang damit na bihisan.              
   Ecclesiastico ni Sirac 14:17 (Magandang balita Biblia)
 •      Ang katawan ng tao ay nalulumang parang damit, ayon sa matandang kautusan tayong lahat ay mamamatay. 
 •       Mula sa makabagong teknolohiya ng tao, sinubukan kong hanapin ang mga tao na dati kong  mga kilala, at sa aming kamustahan ito ang unang tanong sa akin, anong buhay mo ngayon, siguro mayaman ka na? pero para sa akin hindi iyon ang gusto kong malaman sa kanila, Ang dahilan ay upang malaman kung ano na ang narating nila sa kanilang  paglalakbay ? Oo, “PAGLALAKBAY “,dahil ang buhay ay isang paglalakbay. Hindi ang layo ng narating o napuntahan ng kanilang katawang lupa, kundi ang layo ng narating ng kanilang kaisipan, sa kanilang pananatili sa maikling buhay, sa mundong ito, at sa aming pagtatagpo ay hindi ko na ikinagulat ang aking mga nakita, dahil inaasahan ko na ito, ito ang “PAGTANDA” na hindi kayang pigilin ng tao.                                                                                                                                                         
 •            
 •        Parang kailan lang apat na pu’t dalawang taon na ang nakalipas mula nang ako’y isilang, mula sa sariwang laman at balat, ngayo’y may kulubot na ang aking mukha, at marami ng uban ang aking buhok, saan ba ako nakarating sa aking paglalakbay ? lahat ng tao ay walang ipinagkaiba, bawa’t tao ay kumikilos para sa pagkain na isusubo niya sa kaniyang bibig, lahat ng tao ay nag iisip kung ano ang kaniyang kakainin sa araw araw at kung ano ang kaniyang dadamitin at hindi siya tumitigil sa paggawa upang tustusan ang kaniyang gastusin sa pang araw araw, nais ng tao na mailagay niya ang kaniyang sarili sa isang matatag na pamumuhay at dahil sa mga bagay na ito ay nangaunti ang pananampalataya ng tao at hindi niya hinanap ang “tunay buhay” na may katuwiran at ang kahariang ipinangako ng Dios para sa tao.
       Mateo 6:25-34 (Ang Biblia)
 •       Kaya nga sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangabalisa sa inyong pamumuhay, kung ano baga ang inyong kakanin, o kung ano ang inyong iinumin; kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin. Hindi baga mahigit ang buhay kay sa pagkain, at ang katawan kay sa pananamit? 
 •      Masdan ninyo ang mga ibon sa langit, na hindi sila nangaghahasik, ni nagsisigapas, ni nangagtitipon man sa mga bangan; at sila'y pinakakain ng inyong Ama sa kalangitan. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kay sa kanila? 
 •         At alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kaniyang buhay? 
 •        At tungkol sa pananamit, bakit kayo nangababalisa? Wariin ninyo ang mga lirio sa parang, kung paanong nagsisilaki; hindi nangagpapagal, ni nangagsusulid man:  
 •    Gayon ma'y sinasabi ko sa inyo, na kahit si Salomon man sa buong kaluwalhatian niya ay hindi nakapaggayak na gaya ng isa sa mga ito. 
 •     Nguni't kung pinararamtan ng Dios ng ganito ang damo sa parang, na ngayon ay buhay, at sa kinabukasa'y iginagatong sa kalan, hindi baga lalonglalo na kayong pararamtan niya, Oh kayong mga kakaunti ang pananampalataya?  
 •       Kaya huwag kayong mangabalisa, na mangagsabi,  Ano ang aming kakanin o, Ano ang aming iinumin? o, Ano ang aming daramtin?  
 •       Sapagka't ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga Gentil; yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito.  
 •       Datapuwa't hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian, at ang kaniyang katuwiran; at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo.
 •        Kaya't huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas: sapagka't ang araw ng bukas ay mababalisa sa kaniyang sarili. Sukat na sa kaarawan ang kaniyang kasamaan.
 •      Oo, walang tigil sa paggawa ang tao para lamang sa mga bagay na makalupa, siya'y nababalisa para sa araw ng bukas, bawa’t isa ay nagpapatuloy sa kaniyang walang kabuluhang paggawa, ang kaisipan ng tao ay para lamang sa mga bagay ng sanglibutang ito, ni hindi niya alam ang daan patungo sa buhay, sa “tunay na buhay” bawa’t isa ay naglalakbay lamang ang kaisipan patungo sa kamatayan, ni hindi niya inalam kung bakit siya nagpapagal para sa kaniyang kakainin sa araw araw, ang tanging alam niya darating ang araw siya rin ay mamamatay, kaya't ang bawa't lakad ng kaniyang kaisipan ay mag impok para sa kinabukasan nang kaniyang pagtanda at para sa kaniyang mga maiiwan pag dumating ang panahon na siya ay mauwi na sa alabok na kaniyang pinanggalingan, ay hindi pa rin niya inalam ang tunay na kadahilanan nang kamatayan ng tao, kaya’t narito.
    Genesis 4:17-19  (Ang Biblia)                                                                                                           
 •        At kay Adam ay sinabi , Sapagka’t iyong dininig ang tinig ng iyong asawa, at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na sinabi, Huwag kang kakain niyaon , sumpain ang lupa dahil sa iyo ; kakain ka sa kaniya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay ; 
 •     Ang isisibol niya sa iyo ay mga tinik at mga dawag; at kakain ka ng pananim sa parang ;
 •     Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay , hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa ; sapagka’t diyan ka kinuha : sapagka’t ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. 
 •    Oo, dahil sa sumpa ay hindi namamalayan ng tao na ang kaniyang kahihinatnan ay maging pagkain ng ahas “ito ang alabok”, tayong lahat ay nagpapagal sa lahat ng kaarawan ng ating buhay para lamang sa kapakanan ng tusong nilikha, ang “ahas” , walang nakabatid sino man kung bakit pumasok ang kamatayan sa bawa’t tao, ang dahilan, ang tao ay ginawang pagkain ng ahas.

Genesis 3:14 (Ang Biblia)
 •     At sinabi ng Panginoong Dios sa ahas, Sapagka’t ginawa mo ito , ay sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop, at ng higit sa bawa’t ganid sa parang ; ang iyong tiyan  ang ilalakad mo, at alabok ang iyong kakanin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay.         
 •       Simula nang unang panahon at magpahanggang ngayon ang ahas na ang pagkain ay “alabok” ay nag iba na ng anyo, ito’y  may pitong ulo na at sampung sungay, at katulad din ng tao ito man ay tumatanda at patuloy na mandadaya sa pamamagitan ng kautusan, upang ang tao ay magpatuloy sa kamatayan dahil sa kasalanan na siyang tibo ng kamatayan.
   
    1 Corinto 15:56 (Ang Biblia)
 •     Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan: at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan:
 •      Oo, hanggang nabubuhay ang ahas ay magpapatuloy ang kamatayan sa tao, dahil alabok ang kaniyang pagkain upang manatili siyang mabuhay, hangga’t walang gumaganap ng mga bagay na sinalita ng Panginoong Dios, ang pagdurog sa ulo ng ahas.
Genesis 3:15 (Ang Biblia)
 •       At papagaalitin ko ikaw at ang babae, at ang iyong binhi at ang kaniyang binhi: ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kaniyang sakong. 
 •      Oh, tao hindi mo baga napag alaman na ang bawa’t nilalang na may buhay ay kailangang pumatay upang siya ay makapanatili sa kaniyang mahabang buhay, dahil kinakain ng mga nilalang ang ibang nilalang upang mabuhay, paano ka ba nabubuhay oh tao?  hindi baga kailangan mong kumain, at sa iyong pagkain ay may mga nilalang na may buhay ang pinapatay upang ikaw ay kumain, gayon din ang mga hayop , mga isda, at mga halaman upang sila ay mabuhay ay may mga nilalang din na namamatay hanggang sa pinakamaliit na organismo, upang ang bawa’t isa ay mabuhay, ito ang panuntunan ng Dios na lumikha ng lahat ng mga bagay kaya't habang nabubuhay ang ahas ay patuloy din ang kamatayan sa tao, Subali’t ang tao na nauuwi sa “alabok” ay hindi sadyang nilikha upang maging pagkain ng ahas, dahil ang tao ay nilikha na walang kamatayan.
              Karunungan ni Solomon 3:23-24 (Magandang Balita Biblia)                
 •       Pagka’t ang tao’y hindi nilikha para mamatay, Kundi para maging larawan niyang buhay.
 •     Nguni’t dahil sa pakana ng diablo, nakapasok ang kamatayan at ito ang kahihinatnan ng mga napailalim sa kanya.
 •      Oo, pumasok lang ang kamatayan sa tao dahil sa panlilinlang ng diablo ito’y sa pamamagitan ng paglabag sa utos ng Panginoong Dios, at ang kautusan ang patuloy na ginagamit ng diablo upang linlangin at dayain ang tao upang magpatuloy ang kamatayan sa tao at upang matigil ang kamatayan sa tao ay nararapat na ang tao ay sumunod sa utos ng Dios, upang ang bagay na napasimulan ng una na mayroong  kamatayan sa tao ay magwakas, upang magkaroon ng daan sa panibagong bagay, datapuwa’t dapat munang magwakas ang bagay sa pamamagitan ng takot sa Dios at pagsunod sa kaniyang mga utos.
Eclesiastes 12:13 (Ang Biblia)
 •      Ito ang wakas ng bagay ; lahat ay narinig : ikaw ay matakot sa Dios at sundin mo ang kaniyang mga utos; sapagka’t ito ang boong katungkulan ng tao. 
 •       Oh tao, hindi mo baga narinig ang iyong boong katungkulan , ang matakot ka sa Dios at sundin ang kaniyang mga utos, at dito’y katungkulan ng tao na sumunod o tumupad sa inihula noong una pa man mula sa bibig ng Panginoong Dios, na ang binhi ng ahas at binhi ng babae ang siyang dudurog sa ulo ng ahas upang magwakas ang unang bagay na nilikha ng diablo, “ang kamatayan”. Nguni’t oh tao, paano kang makasusunod sa pagtupad sa hula ng Dios kung hindi mo napag aalaman ang mga bagay na kaniyang inihula, hindi baga nararapat kang magbasa at magbulay ng kautusan upang mapag alaman mo ang mga bagay na sinasabi ng kautusan, na gaya ng ginawa ng mga naunang mananampalataya, na ang kanilang mga pangalan ay nasusulat sa Banal na Kasulatan.
Josue 1:8 (Ang Biblia)
 •         Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito: sapagka't kung magkagayo'y iyong pagiginhawahin ang iyong lakad, at kung magkagayo'y magtatamo ka ng mabuting kawakasan. 
 •    Oh tao, hindi ba't ang Banal na Kasulatan ay kumalat sa boong sangkalupaan? hanggang sa kahulihulihang hangganan ng lupa?, na kung saan ay kinasusulatan ng kautusan ng Dios, at ang bawa't tao na sumampalataya sa pamamagitan ng pakikinig sa Banal na Kasulatan na nagmula pa sa bansang Israel ay napapabilang na rin sa lahi ng mga Judio sa pamamagitan ng paglalapit sa dugo ni Cristo Jesus.
Efeso 2:11-13 (Ang Biblia)
 •       Kaya nga alalahanin ninyo, na kayo noong una, mga Gentil sa laman, tinatawag na Di-pagtutuli niyaong tinatawag na Pagtutuli sa laman, na ginawa ng mga kamay: 
 •      Na kayo nang panahong yaon ay mga hiwalay kay Cristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel, at mga taga ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako, na walang pagasa at walang Dios sa sanglibutan. 
 •       Datapuwa't ngayon kay Cristo Jesus kayo na noong panahon ay nalalayo ay inilapit sa dugo ni Cristo. 
 •      Oo, sa paglapit sa dugo ni Cristo Jesus ay napabilang ang mga Gentil sa lahi ng mga Judio, kaya't nararapat din na ang tao na nagsasabing siya ay Cristiano ay nararapat na magbulay ng kautusan, at alalahanin ang wakas ng pamumuhay ng mga nagsipagpuno sa bansang Israel at tularan ang kanilang pananampalataya.
Hebreo 13:7-8 (Ang Biblia)
 •    Alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Dios; at sa pagdidilidili ng wakas ng kanilang pamumuhay, ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. 
 •      Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo at magpakailan man. 
 •       Ano nga? hindi baga si Josue ay kabilang sa nagpuno sa bansang Israel at si Jesucristo ay mula noon, ngayon at magpakailanman, kaya't nararapat baga na ang tao na nagsasabing Cristiano ay dapat din ba na tumulad sa utos na ibinigay kay Josue na magbulay ng kautusan? Oo, kaya't ito ang aking ginawa, at ngayon ay tumutupad sa hula na aking napag unawa hindi lang sa pagbulay ng kautusan ni Moises kundi maging hanggang sa mga kasaysayan ng mga namuno sa bansang Israel at hula ng mga propeta, maging sa mga sulat ng mga apostol ni Jesucristo at ng iba pang mga banal, kaya't nararapat ka din na  magbasa at tumupad ng mga bagay na sinasabi ng salita ng hula, upang ikaw ay maging mapalad.       

Apocalipsis 1:3 (Ang Biblia)
 •     Mapalad ang bumabasa, at mga nangakikinig ng mga salita ng hula, at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon : sapagka’t ang panaho’y malapit na.
 •       Oo, ito ang ating katungkulan, ang matakot ka sa Dios at sundin ang kaniyang mga utos at nasaan ang mga utos? ang lahat ng ito ay pawang naisulat, kaya't bigyan mo ng pansin ang pagbasa ng mga bagay na inihuhula ng Dios sa banal na kasulatan. Oh ano pa baga ang iyong maidadahilan Oh tao? Ang salita ay sadyang malapit sa iyo, at huwag mong sabihing hindi mo ito nabalitaan, "ANG BIBLIA".
Deuteronomio 31:10-14 (Ang Biblia)
 •       Kung iyong susundin ang tinig ng Panginoon mong Dios, upang tuparin mo ang kaniyang mga utos at ang kaniyang mga palatuntunan na nasusulat sa aklat na ito ng kautusan; kung ikaw ay manunumbalik sa Panginoon mong Dios ng iyong buong puso, at ng iyong buong kaluluwa.
 •       Sapagka't ang utos na ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, ay hindi totoong mabigat sa iyo, ni malayo.
 •       Wala sa langit, upang huwag mong sabihin, Sinong sasampa sa langit para sa atin, at magdadala niyaon sa atin, at magpaparinig sa atin, upang ating magawa?
 •      Ni wala sa dako roon ng dagat, upang huwag mong sabihin, Sino ang daraan sa dagat para sa atin, at magdadala niyaon sa atin, at magpaparinig sa atin, upang ating magawa?
 •       Kundi ang salita ay totoong malapit sa iyo, sa iyong bibig, at sa iyong puso, upang iyong magawa.  
 •     Oh hindi mo baga napag alaman na ito ang sinasabi ng katuwiran ayon sa pananampalataya? Upang matamo ang kaligtasan na iyong inaasam.   
Roma 10:5-13 (Ang Biblia)
 •      Sapagka't isinulat ni Moises na ang tao na gumagawa ng katuwirang ayon sa kautusan ay mabubuhay dahil dito. 
 •    Datapuwa't sinasabi ng katuwiran ayon sa pananampalataya ang ganito, Huwag mong sabihin sa iyong puso, Sino ang aakyat sa langit? (sa makatuwid baga'y upang ibaba si Cristo:)  
 •    O, Sino ang mananaog sa kalalimlaliman? (sa makatuwid baga'y upang iakyat si Cristo mula sa mga patay.)  
 •     Datapuwa't ano ang sinasabi nito? Ang salita ay malapit sa iyo, sa iyong bibig, at sa iyong puso: sa makatuwid baga'y ang salita ng pananampalataya na aming ipinangangaral:  
 •     Sapagka't kung ipahahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Dios sa mga patay ay maliligtas ka:  
 •      Sapagka't ang tao'y nanampalataya ng puso sa ikatutuwid; at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas.  
 •    Sapagka't sinasabi ng kasulatan, Ang lahat na sa kaniya'y nagsisisampalataya ay hindi mapapahiya.  
 •     Sapagka't walang pagkakaiba ang Judio at ang Griego: sapagka't ang Panginoon din ay siyang Panginoon ng lahat, at mayaman siya sa lahat ng sa kaniya'y nagsisitawag:  
 •    Sapagka't, Ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mangaliligtas.
 •    Oh tao, nalalaman mo baga ang pangalan ng Panginoon na iyong tatawagin, nababatid kong hindi, dahil kahit ang mga tunay na sugo ay hindi mo pinakikinggan, kundi ikaw ay nakinig sa ibang mga nagpapanggap na mga sugo, at ang isa pang malalang dahilan ay ang iyong maikling panahon ay iyong ginugol sa mga bagay ng sanglibutang ito, ang iyong kaisipan ay tungo lamang sa kamatayan na tila walang katapusan sa tao, hangga't walang tumutupad ng hula, datapuwa’t sa iba naman ay sinasabi mo oh tao, na ikaw man ay bumasa at nakarinig, oo nga, datapuwa’t hindi mo napagunawa ang bagay na inihula ng mga propeta ng Dios at ng kaniyang mga apostol na kaniyang mga isinugo. 
                                                                 Isaias 6:8-9 (Ang Biblia)
 •       At narinig ko ang tinig ng Panginoon, na nagsasabi, Sinong susuguin ko, at sinong yayaon sa ganang amin? Nang magkagayo’y sinabi ko : Narito ako suguin mo ako.
 •    At sinabi niya, Ikaw ay yumaon at saysayin mo sa bayang ito, inyong naririnig nga , nguni’t hindi ninyo napaguunawa ; at nakita nga ninyo, nguni’t hindi ninyo namamalas.           
                   
 •     Oh tao, napag unawa ba ninyo kung ano ang inyong binabasa at inyong naririnig? hindi, dahil ang salita ng aklat ay gaya ng sa inyo’y natatatakpan, dahil inilagay kayo sa mahimbing na pagkatulog, ipinikit ng inyong mga pangulong relihiyon ang kanilang mga mata, gayundin ng inyong mga bulaang propeta na kinikilala, at utos ng tao ang sa inyo’y itinuro.
Isaias 10 :10-13 (Ang Biblia)
 •     Sapagka’t inihulog ng Panginoon sa inyo ang diwa ng mahimbing na pagkatulog, at ipinikit ang inyong mga mata,  na mga propeta ; at ang inyong mga pangulo, na mga tagakita ay kaniyang tinakpan.
 •       At lahat ng pangitain ay naging sa inyo’y gaya ng mga salita ng aklat na natatakpan, na ibinigay ng mga tao sa isang marunong bumasa, na sinasabi, Iyong basahin ito, isinasamo ko sa iyo; at kaniyang sinasabi, Hindi ko mababasa sapagka’t natatatakan;
 •        At ang aklat ay nabigay sa kaniya na hindi marunong, na sinasabi. Iyong basahin ito, isinasamo ko sa iyo; at kaniyang sinasabi, Ako’y hindi marunong bumasa.
 •      At sinabi ng Panginoon, Yamang ang bayang ito ay lumapit sa akin, at pinapupurihan ako ng kanilang bibig at ng kanilang mga labi, nguni’t inilayo ang kanilang puso sa akin, at ang 
          
 • kanilang takot sa akin ay utos ng mga tao na itinuro sa kanila. 
 •      At ngayon nga oh tao, ibig mo bang maunawaan ang mga bagay na nababasa at naririnig mula sa aklat ng Banal na Kasulatan, dahil dito ay kinakailangang makasama mo ang isang anghel na tagapagpaaninaw ng mga salita ng hula na iyong nabasa sa banal na kasulatan, upang ikaw ay huwag pumaroon sa hukay at sa tapagwasak ng iyong kaluluwa sa
       "impierno".  

         Job 33:22-30 (Ang Biblia)
    •       Oo, ang kaniyang kaluluwa ay nalalapit sa hukay, ang kaniyang buhay sa mga mangwawasak.
    •      Kung doroong kasama niya ang isang anghel, isang tagapagpaaninaw, na isa sa gitna ng isang libo, Upang ipakilala sa tao kung ano ang matuwid sa kaniya ;
    •      Kung magkagayo’y binibiyayaan niya siya at nagsasabi, iligtas mo siya sa pagbaba sa hukay, ako’y nakasumpong ng katubusan.
    •      Ang kaniyang laman ay magiging sariwa kay sa laman ng isang bata; Siya’y bumabalik sa kaarawan ng kaniyang kabataan.
    •      Siya’y dumadalangin sa Dios, at nililingap niya siya: Na anopa’t kaniyang nakikita ang kaniyang mukha na may kagalakan: At kaniyang isinasa tao ang kaniyang katuwiran.
    •    Siya’y umaawit sa harap ng mga tao, at nagsasabi, Ako’y nagkasala at sumira ng matuwid, At hindi ko napakinabangan:
    •    Kaniyang tinubos ang aking kaluluwa sa pagyao sa hukay, At ang aking buhay ay makakakita ng liwanag.
    •     Narito ang lahat ng mga bagay ay gawa ng Dios, Makalawa, oo, maikatlo sa tao,
    •  Upang ibalik ang kaniyang kaluluwa mula sa hukay, upang siya’y maliwanagan ng liwanag ng buhay.
    •     Oh tao saan mo ba inilalaan ang iyong maikling buhay? na iyong ilalagi sa daigdig na ito, simula sa iyong pagkabata saan mo ito sinayang, bawa’t tao ay naghahangad ng kaniyang pag aari, kayamanan, at karangyaan sa sanglibutang ito na sa ilang sandali ay maglalahong kasama mo, ano ang kabuluhan  ng iyong masamang nagawa o kabutihang nagawa sa ilalim ng araw, gayong mahaba na para sa iyo ang isang daang taon ng iyong buhay.
              Ecclesiastico (Sirac) 18:8-10 ( Magandang Balita Biblia)
    •     Ano ba ang tao, at ano ang kaniyang katuturan? Ano ang halaga ng kabutihan o kasamaang nagawa niya?
    •       Tingnan mo na lamang ang haba ng kaniyang buhay: Mahaba na ang isang daang taon.
    •    Animo’y isang patak ng ulan sa kalawakan ng dagat, o isang butil na buhangin sa dalampasigan, ganyan ang buhay ng tao kung ipaparis sa panahong walang hanggan.
    •    Oo, tinatawag nating mapalad ang isang tao kapag ito’y umabot sa isang daang taon, datapuwa’t katotohanan, katotohanan, na ang buhay ng tao’y pitung pung taon hanggang walong pung taon lamang.
               Awit 90:10 (Ang Biblia)
    •      Ang kaarawan ng aming mga taon ay pitung pung taon, O kung dahil sa kalakasan ay umaabot ng walong pung taon; Gayon ma’y ang kanilang kapalaluan ay hirap at kapanglawan lamang ; Sapagka’t madaling napapawi, at kami ay nagsisilipad.
    •     Oo, bagaman ikaw ay umabot ng walong pung taon dahil sa kalakasan ng iyong kalusugan, ang iyong buhay na pinagdaanan ay hirap at kapanglawan lamang, kaya’t winalang kabuluhan mo ang kahulugan ng buhay.
                Karunungan ni Soloman 2:1-9 (Biblia ng Sambayanang Pilipino)
    •       Dala ng mali nilang pangangatwiran ang naiisip nila. Maikli at malungkot ang buhay at walang lunas sa kamatayan. Wala pang napabalitang sinumang nagbalik buhat sa kabilang daigdig.
    •     Pagkakataon lamang ang pagkakasilang sa atin; pagkatapos na mabuhay, para nang hindi tayo isinilang, Buga lang ng usok ang ating hininga, at kislap na bunga ng pintig ng puso ang ating kaisipan.
    •     Kapag namatay iyon, magiging abo ang katawan at mawawala ang kaluluwa tulad ng nagdaang hangin.
    •      Sa kalaunan malilimutan ang ating pangalan, walang makatatanda sa ating ginawa.
    •    Papanaw ang ating buhay tulad ng bakas ng ulap, maglalahong parang alapaap na hinabol ng araw at sinakmal ng init nito. Katulad ng nagdaraang anino ang taning ng buhay; hindi maipagpapaliban ang kamatayan, nakatakda na iyon at walang makapagbabalik buhat doon.
    •      Kaya’t halina at tamasahin natin ang magagandang bagay; samantalahing gamitin natin ang sangnilikha sa boong kasiglahan ng ating kabataan.
    •      Magpasasa tayo sa mamahaling alak at pabango, huwag nating palampasin ang isa mang bulaklak ng tagsibol.
    •      Puputungan natin ang sarili ng mga bulaklak ng rosas bago mangalanta ito.
    •     Bawa’t isa ay makisali sa pagpapasasa; sa lahat ng dako ay mag iwan tayo ng mga bakas ng ating kasayahan, dahil ito ang nauukol sa atin, ang kapalarang nakalaan para sa atin.
       

       
     •       Sa maikling buhay ng tao na inilalagi niya sa sanglibutang ito, ay pilit niyang binibigyan ng kasiyahan ang kaniyang sarili, mula sa mga pagdiriwang o mga bagay ng sanglibutang ito, ang bawa’t tao ay lumilikha o kumakatha ng kung ano-anong bagay na kasiyahan upang matugunan niya ang kaniyang pagkabagot sa sanglibutang ito, dala na rin ng kaniyang kalungkutan at kapanglawan na kaniyang nararanasan, ang tao ay nag isip lamang para lamang sa kaniyang sariling kapakanan, naging abala siya sa mga bagay na pasanin sa buhay na nagpapabigat sa kaniyang isipan.
                 Karunungan ni Solomon 9:14-15 (Biblia ng Sambayanang Pilipino)
     •     Sapagka’t kapos ang kaisipan ng tao, mali ang aming mga panukala; pasanin ng kaluluwa ang nabubulok na katawan at pabigat sa isip na maraming pinagkakaabalahan.             
     •     Naging abala ang tao sa kung paano niya mapapaunlad ang sarili, hindi niya itiningin ang kaniyang mga paningin sa kaniyang paligid, kung ano ang mga bagay na ninanais ng Dios para sa lahat ng tao na kaniyang nilikha, na siyang kalarawan niya.              
        ANG KAHIRAPAN


                  AT SA KABILA NG KAHIRAPAN AY GANITO ANG IYONG MAKIKITA !!!          
        
        
        
       ANG KARANGYAAN NG MGA RELIHIYON                                                                        
       •      Ang bawa’t pinuno ng relihiyon Cristiano ay nagsisikap para sa kanilang sarili lamang at nagsigawa ng sariling paniniwala at nagkanikaniya para sa tinatawag nilang kaligtasan, sa bawa’t pagtitipon ng mga taong nagsasabing sila’y sa Dios, sa mga magagandang silid at gusali na "materyales fuertes" na kanilang pinagsasambahan at abala sila sa pagpupuri sa Dios, samantalang ang mga nilikhang ito na pinag uukulan ng mabuting balita ng Dios ay kanilang pinabayaan, hindi baga ganito salita ng kinikilala nilang Panginoon?                                                                           
         Lucas 4:17-19 (Ang Biblia)
       •       At ibinigay sa kaniya ang aklat ng propeta Isaias. At binuklat niya ang aklat, na nasumpungan niya ang dakong kinasusulatan,
       •       Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, Sapagka't ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha: Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas, At sa mga bulag ang pagkakita, Upang bigyan ng kalayaan ang nangaaapi,
       •       Upang itanyag ang kaayaayang taon ng Panginoon.
       •        Oo, ang tinatawag ninyong Panginoon, ay pinahiran upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita upang bigyan sila ng kalayaan sa kanilang kaapihan, subali't ang mga dukhang ito ay kinalimutan ng mga taong naliligo sa salapi na mula sa abuloy na kanilang nalilikom, hindi nila napag uunawa na ang mga dukhang ito ay pinaglalaanan ng Panginoon ng bahay ampunan.
               Isaias 25:4 (Ang Biblia)
        •       Sapagka't ikaw ay naging ampunan sa dukha, ampunan sa mapagkailangan sa kaniyang kahirapan, silungan sa bagyo, lilim sa init, pagka ang hihip ng mga kakilakilabot ay parang bagyo laban sa kuta.     
        •     Subali’t ano ang nangyari, nasaan ngayon ang mga dukha? Ito’y hinahamak, ito’y inaalimura, ito’y inaapi, pinagwiwikaan ng masamang salita, at kinakaladkad sa hukuman ng tao na may piring ang katarungan, dahil walang kumakalinga sa kanila na magbigay ng kanilang ikabubuhay upang makapamuhay ng isang pamumuhay na naaayon sa salita ng Panginoon Dios, upang hubugin din ang kanilang kaisipan sa mga bagay na mabubuti, bagkus ay itinuturing silang masama sa lipunang iyong ginagalawan at sila’y lumalangoy sa kasalanan dahil sa kanilang karukhaan at kawalan ng kaalaman tungkol sa mga bagay ng Dios, at patuloy silang ginagamit ng mga taong sakim sa kapangyarihan upang lumuklok sa kanilang upuan, upang lalong magtamasa ng masamang kayamanan, kaya’t naging mapanganib ito para sa lahat, dahil ang iniibig lang ng tao ay ang kaniyang sarili. 
          2 Timoteo 3:1-9 (Ang Biblia)
         •                                                               

         •     Datapuwa’t alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib.
         •       Sapagka’t ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw,masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan,
         •      Walang katutubong pag ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi maibigin sa mabuti.
         •       Mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Dios;
         •      Na may anyo ng kabanalan, datapuwa’t tinanggihan ang kapangyarihan nito: lumayo ka rin naman sa mga ito.

                                                       
         •     Sapagka’t ang mga ito ang mga nanganggagapang sa mga bahay, at binibihag ang mga babaing haling na lipos ng mga kasalanan, hinihila ng mga iba’t ibang pita.
                

                                
         •    Na laging nagsisipagaral, at kailan pa man ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan.
         •       At kung paanong si Janes at si Jambres ay nagsilaban kay Moises, ay gayon din naman ang mga ito ay nagsisilaban sa katotohanan; mga taong masasama ang pagiisip, mga itinakwil tungkol sa pananampalataya.
         •      Nguni’t sila’y hindi mangagpapatuloy: sapagka’t mangahahayag sa lahat ng mga tao ang kanilang mga kamangmangan, gaya naman ng pagkahayag ng sa mga yaon.
         •     Oh tao, dahil sa pag ibig sa salapi ng mga taong sakim sa kayamanan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan ay nagaganap ang malaking panganib sa mga huling araw na ito, at nababatid ko na ikaw man ay napabilang sa kanilang mga siluan at kamandag ng kanilang kaululan, sa kanilang mga pagtitipon na may kagalakan at kasiyahan na nagsasabing  "ang pagpapala ng Dios ay nasa atin, kaya't tayo ay magalak at matuwa na may kasiyahan sa harap ng Panginoon dahil ito ang araw na gawa ng Dios",  datapuwa't oh tao paano ka pang nakapagsasaya? wala ka bang paningin o sadyang ipinikit mo ang iyong mga mata sa pagkakatulog, hindi mo ba nabatid na laganap ang kasamaan dahil sa pag ibig nila sa salapi, kung ang inyong mga pinuno ay nagsisikilos sa gitna ng paghihirap ng mga taong nilalang ng Dios na kaniyang kalarawan disin sana'y hindi sumama ng sumama ang pamumuhay ng mga ito, hindi sana sila kumapit sa patalim upang mabuhay lamang, kung nagsikilos lamang ang inyong mga pinuno disin sana ay nagkaroon sila ng mabubuting kaisipan, nangaturuan sana sila sa mga gawang mabuti kasabay ng pagbibigay sa kanila ng sariling hanap buhay, upang hindi mamuhay sa katamaran, kung ang mga abuloy na inyong ibinibigay ay ipinagpatayo sana ng mga walang bayad na paaralan ang lahat sana ay may kakayahan para sa kanilang sarili na labanan ang kanilang kahirapan, kung ang abuloy sana na iyong ibinibigay ay naipatayo ng kanilang mga tirahan na walang bayad anuman, disin sanay mayroon silang silungan sa panahon ng bagyo at lilim sa mainit na sikat ng araw at mapayapang higaan, kung ang abuloy sana na iyong ibinibigay ay ipinagpatayo sana ng mga walang bayad na anuman sa pagamutan ay hindi sana sakitin ang bayan, kung ang abuloy sana na iyong ibinibigay ay ilalaan sa kapakanan ng bayan na nasa kahirapan, masusupil ang kasalanan, at hindi na kailangan ang bilangguan para sa mga suwail, datapuwa't ang bautismo ni Juan bautista ay kanilang nilapastangan, datapuwa't ngayon, ito ang nararapat kong gawin sa  aking "huling paglalakbay" ang isagawa ang bautismo ni Juan Bautista ang tubig sa pagsisisi, ang tularan ang lakad ni Juan Bautista, upang ang mga suwail ay magsilakad sa karunungan ng mga matuwid, upang ipaglaan ang Panginoon ng isang bayang nahahanda sa kaniyang pagparito.
          Lucas 1:16-17 (Ang Biblia) (tumutukoy kay Juan Bautista) 
         •     At marami sa mga anak ni Israel, ay papagbabaliking-loob niya sa Panginoon na kanilang Dios.  
         •     At siya'y lalakad sa unahan ng kaniyang mukha na may espiritu at kapangyarihan ni Elias, upang papagbaliking-loob ang mga puso ng mga ama sa mga anak, at ang mga suwail ay magsilakad sa karunungan ng mga matuwid, upang ipaglaan ang Panginoon ng isang bayang nahahanda.  
         •      Ito ang mga hula na dapat nating tuparin ang pagsisisi ng kasalanan, at itakwil ang kanilang kasinungalingan upang magbalik loob ang puso sa Panginoong Dios, ito ang bautismo ni Juan "ang tubig sa pagsisisi na ipinapahayag ang kasalanan upang ang mga suwail ay magsilakad sa karunungan ng mga matuwid, hindi lamang sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Dios na magpapabago ng kaisipan ng tao, kundi nararapat din na ibigay ang pagkain na para sa kanya ito'y kaniyang karapatan, ang siya'y "iyong ibigin na gaya ng iyong sarili", datapuwa't nasaan ang inyong mga handog na ukol sa Panginoon?, ito ay nilulustay at niyuyurakan lamang ng inyong mga "pastor na aso", habang kayong mga tupang busog ay nagwawaldas ng inyong mga salapi na iyong pinagpaguran sa mga bagay na walang kabuluhan at sinusuwag ninyo ang mga payat na tupa, labis ang inyong kagalakan, ang tuwa, tawa at ngiti ay nasa inyong mga labi dahil ba sa kayo'y mga busog?, Oh bansang Cristiano kung tawagin, datapuwa’t nakikita ko sa inyong mga labi ang kaululan.Ito ang nawika ni Solomon.
         •                
         •                
         Eclesiastes 2:1-2 (Ang Biblia)
         •     Sinabi ko sa aking puso: Pumarito ka ngayon, susubukin kitang may kasayahan: kaya’t magsawa ka sa kalayawan; at narito, ito rin ay walang kabuluhan.
         •         Aking sinabi sa tawa, Ito’y ulol: at sa kasayahan, Anong ginagawa nito?   
         •      Oh sasabihin mo baga oh tao? "Anong pakialam mo sa akin ang mga bagay na aking pinagpagalan ay para sa akin lamang karapatan, dahil ang aking kapangyarihan at lakas ng aking kamay ang nagbigay nito sa akin",datapuwa't ito ang katotohanan na hindi mo makakamit ang anumang bagay kung hindi ipinagkaloob sa iyo ng  Panginoon mong Dios.
         Deuteronomio 8:17-18 (Ang Biblia)

         •       At baka iyong sabihin sa iyong puso, Ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. 
         •    Kundi iyong aalalahanin ang Panginoon mong Dios, sapagka't siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan; upang kaniyang papagtibayin ang kaniyang tipan na kaniyang isinumpa sa iyong mga magulang, gaya nga sa araw na ito.  
                       1 Corinto 4:7-13 (Ang Biblia)
           •       Sapagka’t sino ang gumawa ng ikaw ay matangi? At anong nasa iyo ang hindi mo tinanggap? nguni’t kung tinanggap mo, ay bakit mo ipinagmamapuri na tulad sa hindi mo tinanggap?
           •       Kayo’y mga busog na, kayo’y mayayaman na, kayo’y nangaghahari ng wa-la kami:at ibig ko sanang mangaghari kayo, upang kami nama’y mangagharing kasama ninyo.
           •     Sapagka’t iniisip ko, na pinalitaw ng Dios kaming mga apostol na mga kahulihulihan sa lahat, na tulad sa mga itinalaga sa kamatayan: sapagka’t kami’y ginawang panoorin ng sanglibutan, at ng mga anghel, at ng mga tao.
           •     Kami’y mga mangmang dahil kay Cristo, nguni’t kayo’y marurunong kay Cristo; kami’y mahihina, nguni’t kayo’y malalakas; kayo’y may karangalan, datapuwa’t kami ay walang kapurihan.
           •     Hanggang sa oras na ito’y nangagugutom kami, at nangauuhaw, at mga hubad, at mga tinampal, at wala kaming tiyak na tahanan.                   
           •     At kami’y nangagpapagal, na nangagsisigawa ng aming sariling mga kamay: bagama’t inuupasala, ay kami’y nangagpapala; bagama’t mga pinaguusig, ay nangagtitiis kami;
           •      Bagama’t sisiraang-puri ay aming pinamamanhikan: kami’y naging tulad ng yagit sa sanglibutan, sukal ng lahat ng mga bagay hanggang ngayon.      
                                                                          
                                                      
                                                          
           •       Oh tao, ngayon ay ididilat ko ang iyong mga mata sa katotohanan na ang lahat ng mga namumuno sa mga sekta ng relihiyon Cristiano ay masusumpungan mong mga sakim, mula sa kaliitlitang samahan, hanggang sa kalakilakihan, sila’y bulag sa pagkilala sa Panginoon, at narito na ang panahon upang ang Panginoon ay humatol ng matuwid sa mga dukha at mapagkailangan, isa ito sa mga hula na iniutos sa akin, sa aking “huling paglalakbay”.
                         Jeremias 22:16-17 (Ang Biblia)
            •     Kaniyang hinatulan ang usap ng mga dukha at mapagkailangan; nang magkagayo’y ikinabuti nga. Hindi baga ito ang pagkilala sa akin sabi ng Panginoon?
                        Jeremias 6:13 (Ang Biblia)
            •       Sapagka’t mula sa kaliitliitan hanggang sa kalakilakihan nila, bawa’t isa ay ibinigay sa kasakiman; at mula sa propeta hanggang sa saserdote bawa’t isa’y gumagawang may kasinungalingan.
            •     Oo! “ang inyong mga pinuno”, mga pinuno ng inyong mga inaanibang sekta ng relihiyon Cristiano lahat ay mga sakim at nagsisinungaling sa inyo, ang mga abuloy ng bawa’t sekta ng relihiyon Cristiano ay kanilang sinasamsam at kanilang ninanakawan ang mga dukha, Oo! katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo na ang abuloy ay nilustay lamang nila sa mga sinasabi nilang pangangasiwa nang sinasabi nilang iglesia nila, at pagpapatayo ng mga mararangyang mga bahay sambahan na hindi ipinag utos sa kanila kailanman, dahil ito ang isa nilang dahilan upang makalikom ng mga salapi sa inyo, sila'y nangagtatayo ng bahay sa pamamagitan ng daya, upang humuli pa ng mas maraming tao, upang magparami ng kanilang mga alagad sa kanilang hulihan at lumakas sa kanilang kapangyarihan sa lipunang iyong ginagalawan at hindi nila ito inilalaan sa mga dukha, Oo, para sa kapakanan ng mga dukha.
            Jeremias 5:26-31 (Ang Biblia)
            •     Sapagka't sa gitna ng aking bayan ay nakakasumpong ng mga masamang tao: sila'y nagbabantay, gaya ng pagbabantay ng mga mamimitag; sila'y nangaglalagay ng silo, sila'y nanghuhuli ng mga tao.
            •      Kung paanong ang kulungan ay puno ng mga ibon, gayon ang kanilang mga bahay ay puno ng karayaan: kaya't sila'y naging dakila, at nagsisiyaman.
            •      Sila'y nagsisitaba, sila'y makintab: oo, sila'y nagsisihigit sa mga paggawa ng kasamaan; hindi nila ipinakikipaglaban ang usap, ang usap ng ulila, upang sila'y guminhawa; at ang matuwid ng mapagkailangan ay hindi hinahatulan.
            •     Hindi baga dadalaw ako dahil sa mga bagay na ito? sabi ng Panginoon; hindi baga manghihiganti ang aking kalooban sa ganiyang bansa na gaya nito?
            •     Isang kamanghamangha at kakilakilabot na bagay ay nangyayari sa lupain:
            •   Ang mga propeta ay nanganghuhula ng kasinungalingan, at ang mga saserdote ay nangagpupuno sa pamamagitan ng kanilang mga kamay; at iniibig ng aking bayan na magkagayon: at ano ang inyong gagawin sa wakas niyaon?  
            •     Kamanghamangha at kakilakilabot ang nagaganap sa lupain, ang inyong mga propeta ay mga sinungaling dahil ang abuloy na nakalaan sa mga taong nangangailangan ay sinamsam ng mga ganid na ito at ano ang ginagawa ng bayan, bakit mo ito pinapayagan at kayo mga pinuno ng mga sekta ng relihiyong Cristiano, nararapat na kayo ay hatulan ng bayan ayon sa utos at hula ng Panginoon.
                       Isaias 3:14-15 (Ang Biblia)
            •       Ang Panginoon ay hahatol sa mga matanda ng kaniyang bayan, at sa mga pangulo niyaon; Kayo ang nagkainan sa ubasan: ang samsam sa dukha ay nasa inyong mga bahay;
            •      Anong ibig ninyong sabihin na inyong dinidikdik ang aking bayan, at inyong ginigiling ang mukha ng dukha? sabi ng Panginoon, ng Panginoon ng mga hukbo.  
            •    Oh hindi baga ninyo nababatid mga pinuno ng mga relihion Cristiano? na kung tawagin kayo'y mga dios sapagka't dinatnan kayo ng mga salita ng Dios.  
            Juan 10:34-35 (Ang Biblia)
             •    Sinagot sila ni Jesus, Hindi baga nasusulat sa inyong kautusan, Aking sinabi, Kayo'y mga dios?  
             •    Kung tinawag niyang mga dios, yaong mga dinatnan ng salita ng Dios (at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan),  
             •      Maaari baga na sirain ang kasulatan na ang mga dinatnan ng mga salita ng Dios ay mga dios, datapuwa't anong ginawa ng mga dios na ito?, hindi sila humatol na may karampatan sa mga dukha at mapagkailangan, ni ipinaglaban man ang kanilang usap upang guminhawa at iligtas sila sa kamay ng mga masama, kaya't kayo oh mga dios nararapat kayong hatulan at mamamatay kayo na parang mga tao.
              Awit 82:1-7 (Ang Biblia)
             •        Ang Dios ay tumatayo sa kapisanan ng Dios; siya'y humahatol sa gitna ng mga dios. 
             •      Hanggang kailan magsisihatol kayo ng kalikuan, at magsisigalang sa mga pagkatao ng masama? (Selah)
             •       Hatulan mo ang dukha at ulila: gawan mo ng kaganapan ang napipighati at walang nagkakandili.
             •     Sagipin mo ang dukha at mapagkailangan: iligtas ninyo sila sa kamay ng masama, 

                                                                                                          
             •    Hindi nila nalalaman, ni nauunawa man; sila'y nagsisilakad na paroo't parito sa kadiliman: lahat ng patibayan ng lupa ay nangakilos.
             •   Aking sinabi, Kayo'y mga dios, at kayong lahat ay mga anak ng Kataastaasan. 
             •    Gayon ma'y mangamamatay kayong parang mga tao, at mangabubuwal na parang isa sa mga pangulo.  
             •     Oh mga pinuno ng mga relihion Cristiano na nagsisipagdala ng mga salita ng Dios, na mga tinatawag na dios ayon sa kasulatan, hindi ninyo baga nababatid na bago umakyat ang inyong Panginoon ay nagbilin siya kay Pedro, na nagsasabing "pakainin at alagaan mo ang aking mga tupa". 
             Juan 21:15-17 (Ang Biblia)
             •       Kaya't nang mangakapagpawing gutom sila, ay sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako ng higit kay sa mga ito? Sinabi niya sa kaniya, Oo, Panginoon; nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi niya sa kaniya, Pakanin mo ang aking mga kordero. 
             •       Sinabi niya sa kaniyang muli sa ikalawa, Simon anak ni Juan, Iniibig mo baga ako? Sinabi niya sa kaniya, Oo, Panginoon; nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi niya sa kaniya, Alagaan mo ang aking mga tupa. 
             •       Sinabi niya sa kaniya sa ikatlo, Simon, anak ni Juan, Iniibig mo baga ako? Nalumbay si Pedro sapagka't sa kaniya'y sinabing makaitlo, Iniibig mo baga ako? At sinabi niya sa kaniya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay; nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Pakanin mo ang aking mga tupa. 
             •     Oh kayong mga dios, "sasabihin ninyo baga na inaalagaan ninyo ang mga tupa at sila ay inyong pinakakain ng mga salita ng Dios, dahil hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawa't salita na lumalabas sa bibig ng Dios", ito ang inyong mga dinadahilan upang takpan ang katotohanan para sa mga taong gutom, oh suriin ninyo ang inyong pananampalataya kung ito ay buhay o patay.  
             Santiago 2:14-17 (Ang Biblia)
             •       Anong pakikinabangin, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sinoman na siya'y may pananampalataya, nguni't walang mga gawa? makapagliligtas baga sa kaniya ang pananampalatayang iyan? 
             •     Kung ang isang kapatid na lalake o babae ay hubad at walang kakanin araw-araw,
             •      At ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, Magsiyaon kayong payapa, kayo'y mangagpainit at mangagpakabusog; at gayon ma'y hindi ninyo ibinibigay sa kanila ang mga bagay na kinakailangan ng katawan; anong mapapakinabang dito?
             •     Gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa, ay patay sa kaniyang sarili. 
             •   Ngayon oh tao, maipagmamalaki mo ba sa akin na buhay ang iyong pananampalataya gayong ikaw ay gumagala sa labas ng daan ng kaunawaan, kaya't ang kapahingahang iyong inaaasam ay sa kapisanan ng mga patay at hindi sa buhay na walang hanggan. 
             Kawikaan 21:16 (Ang Biblia)
             •      Ang tao na gumagala sa labas ng daan ng kaunawaan, magpapahinga sa kapisanan ng patay.
             •      Ngayon oh tao, ikaw ba ay nakakaunawa? ikaw ba ay tutulad sa kanila na magpapahinga sa kapisanan ng mga patay? Ang inyong mga pinunong relihion ay patungo dito, sasama ka ba sa kanila sa kapisanan ng mga patay?, sila ang mga humahawak ng supot ni Judas na magnanakaw, bawiin mo ito at iyong ibigay sa mga dukha, magpatuloy ka lamang at sumama sa aking paglalakbay at aking isasaysay sa iyo ang mga bagay na nakatago sa kadiliman, Oo, aking isasaysay ang katotohanan hindi ako magpipigil, ilalantad ko ang  mga kasakiman at mga kasinungalingan ng mga puno ng mga sekta ng relihion Cristiano, na ang mga abuluyan na isinasagawa ng mga Cristiano na inilalaan sa dukha ay kanilang ninanakaw, oo ang "ABULOY" na iyan ay para sa mga dukha.
                          
             2 Corinto 9:5-10 (Ang Biblia)
             •     Iniisip ko ngang kailangang ipamanhik sa mga kapatid, na nangaunang pumariyan sa inyo, at ihanda agad ang mga abuloy na ipinangako ng una, upang ito’y handa na gaya ng abuloy, at hindi gaya ng sapilitan.
             •      Datapuwa’t sinasabi ko, ang naghahasik ng bahagya na ay magaani namang bahagya; at ang naghahasik na sagana ay magaani namang sagana.
             •     Magbigay ang bawa’t isa ayon  sa ipinasya kaniyang puso: huwag mabigat sa loob, o dahil sa kailangan: sapagka’t iniibig ng Dios ang nagbibigay na masaya.
             •      At maaaring gawin ng Dios na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo; upang kayo, na mayroong laging boong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawa’t mabuting gawa:
             •       Gaya ng nasusulat, Siyang nagsabog, siyang nagbigay sa mga dukha, Ang kaniyang katuwiran ay nanatili magpakailanman.
             •      At ang nagbibigay ng binhi sa naghahasik at ng tinapay na pinakapagkain, ay magbibigay at magpaparami ng inyong binhi upang ihasik, at magdaragdag ng mga bunga ng inyong mga katuwiran.
             •     Ngayon Oh tao, higit sa lahat sa mga pinuno ng mga sekta ng relihiyon Cristiano naunawaan mo na ba ang kahulugan ng buhay, "ANG MATAKOT KA SA DIOS AT SUNDIN ANG KANIYANG MGA UTOS", ibig mo baga na makasunod sa kautusan?, ito ang utos "ang ibigin mo ang iyong kapuwa na gaya ng iyong sarili" at sino ang iyong kapwa? ang mga dukha, ang mga nangangailangan, ang mga maliliit na tao sa lipunang iyong ginagalawan.
             Romans 13:8-10 (Ang Biblia)
             •        Huwag kayong magkautang ng ano pa man sa kanino man, maliban na sa mangagibigan kayo: sapagka't ang umiibig sa kaniyang kapuwa'y nakaganap na ng kautusan.  
             •       Sapagka't ito, Huwag kang mangangalunya, Huwag kang papatay, Huwag kang magnanakaw, Huwag kang mananakim, at kung mayroon pang ibang utos, ay nauuwi sa salitang ito, sa makatuwid baga'y Ibigin mo ang iyong kapuwa na gaya ng sa iyong sarili.  
             •    Ang pagibig ay hindi gumagawa ng masama sa kaniyang kapuwa: ang pagibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. 
             •      Oo, umibig ka oh tao sa iyong kapwa, ganapin mo ang kautusang hari at masusumpungan ka ng hari na gumagawa ng mabuti.
             Santiago 2:8 (Ang Biblia)
             •      Gayon man kung inyong ganapin ang kautusang hari, ayon sa kasulatan, Iibigin mo ang iyong kapuwa na gaya ng sa iyong sarili, ay nagsisigawa kayo ng mabuti: 
             •      Ang gantimpala ay nasa iyong harapan ang buhay na walang hanggan, at ang kahariang inihanda ng aking Ama, buhat pa ng lalangin ang sanlibutan. 
                            Mateo 25:31-46  (Ang Biblia)           
              •         Datapuwa't pagparito ng Anak ng tao na nasa kaniyang kaluwalhatian, na kasama niya ang lahat ng mga anghel, kung magkagayo'y luluklok siya sa luklukan ng kaniyang kaluwalhatian: 
              •     At titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa: at sila'y pagbubukdinbukdin niya na gaya ng pagbubukodbukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing;
              •      At ilalagay niya ang mga tupa sa kaniyang kanan, datapuwa't sa kaliwa ang mga kambing.
              •     Kung magkagayo'y sasabihin ng Hari sa nangasa kaniyang kanan, Magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo buhat nang itatag ang sanglibutan: 
              •       Sapagka't ako'y nagutom, at ako'y inyong pinakain; ako'y nauhaw, at ako'y inyong pinainom; ako'y naging taga ibang bayan, at inyo akong pinatuloy; 
              •      Naging hubad, at inyo akong pinaramtan; ako'y nagkasakit, at inyo akong dinalaw; ako'y nabilanggo, at inyo akong pinaroonan. 
              •     Kung magkagayo'y sasagutin siya ng mga matuwid, na mangagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom, at pinakain ka namin? o nauuhaw, at pinainom ka? 
              •      At kailan ka naming nakitang isang taga ibang bayan, at pinatuloy ka? o hubad, at pinaramtan ka? 
              •      At kailan ka namin nakitang may-sakit, o nasa bilangguan, at dinalaw ka namin?
              •      At sasagot ang Hari at sasabihin sa kanila, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa.
              •     Kung magkagayo'y sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, Magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasa apoy na walang hanggan na inihanda sa diablo at sa kaniyang mga anghel: 
              •     Sapagka't ako'y nagutom, at hindi ninyo ako pinakain; ako'y nauhaw, at hindi ninyo ako pinainom; 
              •     Ako'y naging isang taga ibang bayan, at hindi ninyo ako pinatuloy; hubad, at hindi ninyo ako pinaramtan; maysakit at nasa bilangguan, at hindi ako dinalaw.
              •     Kung magkagayo'y sila nama'y magsisisagot, na magsisipagsabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom, o nauuhaw, o isang taga ibang bayan, o hubad, o may-sakit, o nasa bilangguan, at hindi ka namin pinaglingkuran? 
              •    Kung magkagayo'y sila'y sasagutin niya, na sasabihin, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na yamang hindi ninyo ginawa sa maliliit na ito, ay hindi ninyo ginawa sa akin.
              •   At ang mga ito'y mangapaparoon sa walang hanggang kaparusahan: datapuwa't ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay.
              •      Oh sino nga? Oh sino nga? ang may karapatan na magmamana ng kahariang walang hanggan, ito baga yung mga taong nag aangkin ng kaligtasan na nagsipagtayo ng mga bahay na di umano ayon sa kanila'y bahay sambahan, datapuwa't sa pamamagitan ng pandaraya?
                 Jeremias 22:13(Ang Biblia)
               •        Sa aba niya na nagtatayo ng kaniyang bahay sa pamamagitan ng kalikuan, at ng kaniyang mga silid sa pamamagitan ng kalisyaan; na pinapaglilingkod ng kaniyang kapuwa na walang upa, at hindi niya binibigyan ng kabayaran;
               •        Oh mga nagpupuno sa mga iba't ibang iglesia, kayo baga'y nagbigay ng kaupahan sa inyong kapuwa? Oo ang inyong mga kaanib ay kasama ninyong nagtayo ng inyong mga bahay sambahan at naglilingkod sa dulang sa pamamagitan ng kanilang abuluyan, isinagawa ba ninyo ang mabuting bilin?  Kailan ba kayo nagsauli sa kanila ng kanilang ibinigay sa inyo sa pamamagitan ng bilin, na takal na mabuti, pikpik, liglig at umaapaw?       
                Lucas 6:38 (Ang Biblia)
               •       Mangagbigay kayo, at kayo'y bibigyan; takal na mabuti, pikpik, liglig, at umaapaw, ay ibibigay nila sa inyong kandungan. Sapagka't sa panukat na inyong isukat ay doon kayo muling susukatin.
               •    Oh mga tao na dinaya ng mga relihiong ito, nang ikaw ba ay nagbigay, ikaw din ba ay binigyan ng takal na mabuti, pikpik, liglig, at umaapaw na ibinigay sa iyong kandungan? Ikaw ba ay naghihirap na isang kaanib nila?, ikaw ba'y walang hanapbuhay?, ikaw ba'y walang matirahan at kinukulang ka ng mga pangangailangan sa araw-araw? ikaw ba'y nagkasakit o isa man sa iyong pamilya at wala kang pampagamot? ang iyo bang mga anak ay nakakapag-aral?, o walang nakapagtapos sa kanila dahil sa iyong kahirapan, o ikaw ay namatayan at wala kang pampalibing, panahon na upang ikaw naman ay manghingi sa Dios dahil ito ay iyong karapatan. Ang Dios ay hindi nangangailangan ng anomang bagay gaya ng tao, dahil lahat ng bagay ay pag aari niya, at hindi siya nagkakait sa mga humihingi sa kaniya, kaya't kumatok ka, humingi ka sa mga taong di umanoy lingkod ng Dios na humahawak ng inyong mga abuloy na nakalaan sa mga dukhang katulad mo.
                Mateo 7:7-11(Ang Biblia) 
                •   Magsihingi kayo, at kayo'y bibigyan; magsihanap kayo, at kayo'y mangakasusumpong; magsituktok kayo, at kayo'y bubuksan: 
                •      Sapagka't ang bawa't humihingi ay tumatanggap; at ang humahanap ay nakasusumpong; at ang tumutuktok ay binubuksan. 
                •       O anong tao sa inyo, ang kung siya'y hingan ng tinapay ng kaniyang anak, ay bato ang ibibigay;  O kung hingan siya ng isda, ay bibigyan niya ng ahas? 
                •     Kung kayo nga, bagaman masasama ay marurunong mangagbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa nagsisihingi sa kaniya?
                •      Gawin mo ang mga bagay na sinasabi ko sa sandaling dumating sa iyo ang kahirapang ito, datapuwa't natitiyak ko na sarado ang kanilang palad para sa iyo, dahil ito ay mga piping aso, mga matatakaw, ang pangal pangal nilang buto, kailan ma'y hindi nila ito ibabahagi .
                 Isaias 56:10-11(Ang Biblia)  
                •       Ang kaniyang mga bantay ay mga bulag, silang lahat ay walang kaalaman; silang lahat ay mga piping aso, sila'y hindi makatahol; mapanaginipin, mapaghiga, maibigin sa pagidlip.
                •      Oo, ang mga aso ay matatakaw, sila'y kailan man ay walang kabusugan; at ang mga ito ay mga pastor na hindi nangakakaunawa: sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako, bawa't isa'y sa kaniyang pakinabang.
                •       At kung nakikita mo silang nagsasagawa ng kabutihan ito'y pagtatakip lamang ng kanilang katakawan, kung makikita mo silang nagsasagawa ng mga pampublikong gamutan at pagtulong sa kanilang kapatiran sa sandali ng mga sakuna hindi ito lubos sa kanilang puso dahil ang ipinamimigay nila ay pinagtampisawan lamang ng kanilang mga paa.
                            
                Ezekiel 34 (Ang Biblia)
                •          At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin, na nagsasabi, 
                •        Anak ng tao, manghula ka laban sa mga pastor ng Israel, manghula ka, at iyong sabihin sa kanila, sa mga pastor, Ganito ang sabi ng Panginoong Dios: Sa aba ng mga pastor ng Israel na pinakakain ang kanilang sarili! hindi baga dapat pakanin ng mga pastor ang mga tupa? 
                •      Kayo'y nagsisikain ng gatas, at kayo'y nangananamit sa inyo ng lana, inyong pinapatay ang mga pinataba; nguni't hindi ninyo pinakakain ang mga tupa. 
                •       Hindi ninyo pinalakas ang payat, o inyo mang pinagaling ang may sakit, o inyo mang tinalian ang may bali, o inyo mang ibinalik ang iniligaw, o inyo mang hinanap ang nawala; kundi inyong pinagpunuang may karahasan at may kahigpitan. 
                •      At sila'y nangalat dahil sa walang pastor, at sila'y naging pagkain sa lahat ng hayop sa parang, at sila'y nangalat. 
                •      Ang aking mga tupa ay nagsisilaboy sa lahat ng bundok, at sa lahat na mataas na burol: oo, ang aking mga tupa ay nangalat sa buong ibabaw ng lupa; at walang magsiyasat o humanap sa kanila.
                •       Kaya't kayong mga pastor, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon: 
                •      Buhay ako, sabi ng Panginoong Dios, walang pagsala na dahil sa ang aking mga tupa ay naging samsam, at ang aking mga tupa ay naging pagkain sa lahat na hayop sa parang, sapagka't walang pastor, o hinanap man ng aking mga pastor ang aking mga tupa, kundi ang mga pastor ay nagsikain, at hindi pinakain ang aking mga tupa; 
                •       Kaya't, Oh kayong mga pastor, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon: 
                •      Ganito ang sabi ng Panginoong Dios, Narito, ako'y laban sa mga pastor; at aking aalisin ang aking mga tupa sa kanilang kamay, at akin silang patitigilin ng pagpapakain ng mga tupa; at hindi na naman pakakanin ng mga pastor ang kanilang sarili; at aking ililigtas ang aking mga tupa sa kanilang bibig, upang huwag maging pagkain sa kanila.
                •      Sapagka't ganito ang sabi ng Panginoong Dios: Narito, ako, sa makatuwid baga'y ako, sisiyasat ng aking mga tupa, at aking hahanapin sila. 
                •     Kung paanong hinanap ng pastor ang kaniyang kawan sa kaarawan na siya'y nasa gitna ng kaniyang mga tupa na nangangalat, gayon ko hahanapin ang aking mga tupa; at ililigtas ko sila sa lahat ng dako na kanilang pinangalatan sa maulap at madilim na araw. 
                •     At aking ilalabas sila sa mga bayan, at pipisanin ko sila mula sa mga lupain, at dadalhin ko sila sa kanilang sariling lupain; at pasasabsabin ko sila sa mga bundok ng Israel, sa tabi ng mga daan ng tubig, at sa lahat na tinatahanang dako sa lupain. 
                •      Aking pakakanin sila sa mabuting pastulan; at sa mga mataas na bundok ng kataasan ng Israel ay malalagay ang kanilang kulungan: doon mangahihiga sila sa mabuting kulungan; at sa matabang pastulan ay manginginain sila sa mga bundok ng Israel. 
                •     Ako ay magiging kanilang pastor ng aking mga tupa at aking pahihigain sila, sabi ng Panginoong Dios. 
                •    Aking hahanapin ang nawala, at ibabalik ang iniligaw, at tatalian ang nabalian, at palalakasin ang may sakit: nguni't aking lilipulin ang mataba at malakas; aking pakakanin sila sa katuwiran.
                •      At tungkol sa inyo, Oh aking kawan, ganito ang sabi ng Panginoong Dios: Narito, ako'y humahatol sa gitna ng hayop at hayop, sa gitna ng mga lalaking tupa at mga kambing na lalake. 
                •      Inaakala baga ninyong munting bagay sa inyo na kumain sa mabuting pastulan, nguni't inyong marapat yapakan ng inyong mga paa ang nalabi sa inyong pastulan? at uminom sa malinaw na tubig, nguni't inyong marapat lampisawin ng inyong mga paa ang nalabi? 
                •     At tungkol sa aking mga tupa, kanilang kinakain ang inyong niyapakan ng inyong mga paa, at kanilang iniinom ang nilampisaw ng inyong mga paa.
                •     Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Dios sa kanila: Narito, ako, sa makatuwid baga'y ako, ay hahatol sa matabang tupa at sa payat na tupa. 
                •     Sapagka't inyong itinulak ng tagiliran at ng balikat, at inyong sinuwag ng inyong mga sungay ang lahat na may sakit, hanggang sa inyong napangalat sila; 
                •     Kaya't aking ililigtas ang aking kawan, at hindi na sila magiging samsam; at ako'y hahatol sa tupa at tupa.
                •     At ako'y maglalagay ng isang pastor sa kanila, at kaniyang papastulin sila sa makatuwid baga'y ang aking lingkod na si David; kaniyang papastulin sila, at siya'y magiging kanilang pastor, 
                •     At akong Panginoon ay magiging kanilang Dios, at ang aking lingkod na si David ay prinsipe sa kanila; akong Panginoon ang nagsalita.
                •    At ako'y makikipagtipan sa kanila ng tipan ng kapayapaan, at aking papawiin ang mga masamang hayop sa lupain; at sila'y magsisitahang tiwasay sa ilang, at mangatutulog sa mga gubat. 
                •     At aking gagawing mapapalad sila at ang mga dakong nangasa palibot ng aking burol; at aking palalagpakin ang ulan sa kapanahunan; magkakaroon ng ulan ng pagpapala. 
                •     At ang punong kahoy sa parang ay magbubunga, at ang lupa'y magsisibol ng halaman niya, at sila'y matitiwasay sa kanilang lupain; at kanilang malalaman na ako ang Panginoon, pagka aking binali ang tali ng kanilang pamatok, at aking nailigtas sila sa kamay ng mga pinaglilingkuran nila.
                •     At sila'y hindi na magiging pinakahuli sa mga bansa, o lalamunin man sila ng hayop sa lupa; kundi sila'y magsisitahang tiwasay, at walang tatakot sa kanila. 
                •     At aking pagkakalooban sila ng mga pananim na ikababantog, at sila'y hindi na mangalilipol pa ng kagutom sa lupain, o magtataglay pa man ng kahihiyan sa mga bansa.
                •      At kanilang malalaman na akong Panginoon nilang Dios ay sumasa kanila, at sila na sangbahayan ni Israel ay aking bayan, sabi ng Panginoong Dios. 
                •    At kayong mga tupa ko, na mga tupa sa aking pastulan ay mga tao, at ako'y inyong Dios, sabi ng Panginoong Dios. 
                •       Ngayon dumating na ang panahon ng paghatol sa mga pastor, at ang mga tupa na inyong pinangalat at naging samsam sa inyo ay kukunin ko sa inyong mga kamay upang sila ay ilagay sa mabuting pastulan, dati ay inyong narinig na huwag huwag munang humatol hanggang sa dumating ang Panginoon na siyang maghahayag ng mga bagay na nalilihim sa kadiliman. 
                1 Corinto 4:5 (Ang Biblia) 
                •     Kaya nga huwag muna kayong magsihatol ng anoman, hanggang sa dumating ang Panginoon, na siya ang maghahayag ng mga bagay na nalilihim sa kadiliman, at ipahahayag naman ang mga haka ng mga puso; at kung magkagayon ang bawa't isa ay magkakaroon ng kapurihan sa Dios.                                                                                                                                  
                •      Datapuwa't ngayon na nga, ang mga kadiliman ng pag-iisip ng mga pastor ng Israel, na ayon sa pananampalatayang Cristiano, ngayon ay nahayag na! Nasaan na ngayon ang inyong mga kapurihan?, nahayag na ang lahat ng haka ng inyong mga puso, na ang inyong kapurihan ay nasa inyong kahihiyan na nag iisip ng mga bagay na makalupa, na nagsisilakad sa kasakiman, Oh kayo baga'y tumulad sa pananampalataya ni apostol Pablo at lumakad sa kaniyang pananampalataya? 
                Filipos 3:17 -21 (Ang Biblia)
                •      Mga kapatid, kayo'y mangagkaisang tumulad sa akin, at tandaan ninyo ang mga nagsisilakad ng gayon, ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa akin. 
                •      Sapagka't marami ang mga nagsisilakad, na siyang madalas na aking sinabi sa inyo, at ngayo'y sinasabi ko sa inyo na may pagiyak, na sila ang mga kaaway ng krus ni Cristo: 
                •       Na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang dios ay ang tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan, na nagiisip ng mga bagay na ukol sa lupa.
                •    Sapagka't ang ating pagkamamamayan ay nasa langit; mula doon ay hinihintay naman natin ang Tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo: 
                •       Na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa, upang maging katulad ng katawan ng kaniyang kaluwalhatian, ayon sa paggawa na maipagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kaniya. 
                •      Oo, kayong mga pastor na walang takot sa Dios na ninanakaw ang mga abuloy na inilalaan sa mga dukha, upang magpayaman at maging mga dakila, na mga nagpapasabsab sa kanilang mga sarili, sa inyo, sa inyo inihanda ang "PUSIKIT NA KADILIMAN" !!!
                Judas 1:12-13 (Ang Biblia)
                •      Ang mga ito'y pawang mga batong natatago sa inyong piging ng pagiibigan, kung sila'y nakikipagpiging sa inyo, mga pastor na walang takot na nangagpapasabsab sa kanilang sarili; mga alapaap na walang tubig, na tinatangay ng mga hangin; mga punong kahoy sa taginaw na walang bunga, na makalawang namatay, na binunot pati ugat;  
                •    Mga mabangis na alon sa dagat, na pinagbubula ang kanilang sariling kahihiyan; mga bituing gala na siyang pinaglaanan ng pusikit ng kadiliman magpakailan man. 

                •  Itutuloy...